X

فرم های کاربردی

 تاریخ اصلاححجم تعداد دانلودعنوان
1397/03/122/13 MBدانلود9اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان طرح 7
1397/03/0594/16 KBدانلود8فرم درخواست پستی پلمپ دفاتر
1397/03/0590/18 KBدانلود8فرم پستی پلمب دفاتر
1397/03/05117/76 KBدانلود6فرم اظهارنامه پلمب دفاتر
1397/03/03104/30 KBدانلود6صدور اجرائیه مهریه
1397/03/03107/79 KBدانلود8صدور اجرائیه چک
1397/03/03104/85 KBدانلود10صدور اجرائیه
1397/03/05123/23 KBدانلود6شعبه خارجی
1397/03/05107/79 KBدانلود8اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
1397/03/05157/21 KBدانلود5اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام
1397/03/05161/63 KBدانلود5اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص
1397/03/05112/88 KBدانلود5فرم گواهی پلمپ
1397/03/05161/97 KBدانلود6اظهارنامه ثبت تغییرات نام در دفاتر بازرگانی
1397/03/215/55 MBدانلود7اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت سوم)
1397/03/2112/65 MBدانلود7اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت دوم)
1397/03/2114/72 MBدانلود7اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت اول)
1397/03/2117/10 MBدانلود9اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت سوم)
1397/03/2122/18 MBدانلود8اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت دوم)
1397/03/2127/18 MBدانلود7اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت اول)
1397/03/2113/18 MBدانلود6اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت سوم)
1397/03/2112/52 MBدانلود6اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت دوم)
1397/03/2115/06 MBدانلود6اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت چهارم)
1397/03/2112/55 MBدانلود6اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت اول)
1397/03/05145/79 KBدانلود6اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
1397/03/05161/19 KBدانلود5گواهی ثبت شعبه خارجی