X

فرم های کاربردی

 تاریخ اصلاححجم تعداد دانلودعنوان
1397/03/122/13 MBدانلود30اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان طرح 7
1397/03/0594/16 KBدانلود30فرم درخواست پستی پلمپ دفاتر
1397/03/0590/18 KBدانلود29فرم پستی پلمب دفاتر
1397/03/05117/76 KBدانلود30فرم اظهارنامه پلمب دفاتر
1397/03/03104/30 KBدانلود34صدور اجرائیه مهریه
1397/03/03107/79 KBدانلود37صدور اجرائیه چک
1397/03/03104/85 KBدانلود38صدور اجرائیه
1397/03/05123/23 KBدانلود28شعبه خارجی
1397/03/05107/79 KBدانلود37اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
1397/03/05157/21 KBدانلود27اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی عام
1397/03/05161/63 KBدانلود34اظهارنامه ثبت شرکت های سهامی خاص
1397/03/05112/88 KBدانلود29فرم گواهی پلمپ
1397/03/05161/97 KBدانلود27اظهارنامه ثبت تغییرات نام در دفاتر بازرگانی
1397/03/215/55 MBدانلود27اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت سوم)
1397/03/2112/65 MBدانلود28اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت دوم)
1397/03/2114/72 MBدانلود28اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (کشاورزی قسمت اول)
1397/03/2117/10 MBدانلود30اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت سوم)
1397/03/2122/18 MBدانلود29اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت دوم)
1397/03/2127/18 MBدانلود28اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (گردشگری قسمت اول)
1397/03/2113/18 MBدانلود28اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت سوم)
1397/03/2112/52 MBدانلود27اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت دوم)
1397/03/2115/06 MBدانلود28اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت چهارم)
1397/03/2112/55 MBدانلود27اطلاعات مربوط به 161 طرح و 7 فرصت سرمایه گذاری اولویت دار پیش امکان سنجی شده قابل ارائه به متقاضیان (صنعت قسمت اول)
1397/03/05145/79 KBدانلود34اظهار نامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص
1397/03/05161/19 KBدانلود26گواهی ثبت شعبه خارجی