معرفی واحد ثبتی نیر  
فردین مجد - رئیس واحد ثبتی نیر

اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیر

نام و نام خانوادگی رئیس واحد ثبتی

فردین مجد

تلفن تماس

045-33822080

دورنگار

0452-33822080

آدرس

راه ویل شق- ساختمان سابق شهرداری

کدپستی

5641617871