نظر سنجی  

ارایه خدمات ثبت استان را چگونه ارزیابی می کنید؟

به نظر شما آیا خدمات ثبتی را می توان به صورت غیر حضوری و الکترونیکی ارائه نمود؟

      ثبت نظر        نمایش نتایج